Lallemand Plant Care

Warunki użytkownika

Witamy w witrynie Lallemand Inc. Dostęp do witryny Lallemand i korzystanie z niej regulują poniższe Warunki użytkownika. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny lub korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie i związanie nimi. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki użytkownika, nie powinien uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z niej.

Postanowienia ogólne

Lallemand Inc. jest spółką kanadyjską prowadzącą działalność pod adresem 1620 rue Préfontaine, Montreal, QC H1W 2N8 Kanada i z siedzibą przy 151 Skyway Ave, Rexdale, Ontario, Canada, M9W 4Z5. Lallemand Inc. przysługują wszystkie prawa związane z niniejszą witryną. Niniejsza witryna zawiera szereg podwitryn poświęconych poszczególnym jednostkom biznesowym Lallemand Inc. Podwitrynami zarządzają podmioty Lallemand odpowiedzialne za daną jednostkę.

Lallemand może okresowo być zmuszona do aktualizacji niniejszych Warunków użytkownika z powodu dodania nowych cech lub funkcji do witryny. W związku z tym Lallemand zastrzega sobie prawo aktualizowania lub poprawiania niniejszych Warunków użytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia poprzez zamieszczenie poprawionych Warunków użytkownika w witrynie. Lallemand zastrzega sobie również prawo zamknięcia witryny.

Lallemand chętnie przyjmuje opinie, uwagi, sugestie lub inną korespondencję dotyczącą witryny, jej zawartości, produktów i usług (Opinie). Opinie przekazywane Lallemand za pośrednictwem witryny stanowią jednak wyłączną własność Lallemand. Przekazanie opinii stanowić będzie przeniesienie na Lallemand, bez ograniczeń geograficznych, wszystkich praw, tytułów prawnych i udziałów w prawach, w tym wszystkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do takich Opinii, bez prawa użytkownika do wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci.

Pliki cookie i polityka prywatności

W niniejszej witrynie wykorzystuje się pliki cookie do przechowywania informacji w komputerze użytkownika. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z częścią Piki cookie i polityka prywatności.

Wyłączenia gwarancji

Lallemand dołoży zasadnych starań, aby zapewniać aktualne i dokładne informacje w witrynie i za jej pośrednictwem, zwraca jednak uwagę, że treść witryny oferowana jest w aktualnym stanie i nie wiąże się z nią żadnego rodzaju gwarancja. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem Lallemand, jej podmioty zależne, podmioty powiązane i właściwi członkowie zarządu wyraźnie wyłączają wszystkiego rodzaju oświadczenia i gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące: i) dokładności, aktualności, kompletności bądź przydatności handlowej lub do określonego celu informacji przekazanych w witrynie lub za jej pośrednictwem, ii) tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich, iii) bezpieczeństwa witryny i jej systemów oraz iv) korzystania z witryny bez przerw i błędów. Lallemand sprawuje kontrolę nad witryną i zarządza nią z Kanady, a zatem nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do stosowności lub dopuszczalności korzystania z informacji przekazanych w witrynie lub za jej pośrednictwem w innych krajach. Jeśli użytkownik korzysta z witryny w innych krajach, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Lallemand i jej podmioty zależne, podmioty powiązane lub właściwi członkowie zarządu nie odpowiadają w żadnym wypadku wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, nawiązki lub grzywny, w tym między innymi straty finansowe, utracone zyski, utracone wartości niematerialne, utracony wizerunek (nawet jeśli Lallemand została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód), które wynikają z poniższych okoliczności lub są z nimi związane: (i) informacje, produkty lub usługi udostępnione w witrynie lub za jej pośrednictwem, (ii) korzystanie lub niemożność korzystania z witryny, (iii) wady, wirusy lub inne usterki w sprzęcie lub oprogramowaniu związane z dostępem do witryny lub korzystaniem z niej, (iv) przechwycenie, modyfikacja lub niewłaściwe wykorzystanie informacji przesyłanej przez Lallemand do użytkownika lub odwrotnie bądź (v) pobieranie lub wykorzystywanie dowolnego oprogramowania udostępnionego w witrynie.

W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności może nie być możliwe. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Łącza do witryn osób trzecich

W witrynie mogą znajdować się, wyłącznie dla wygody użytkownika, odsyłacze lub łącza do witryn podmiotów trzecich. Tego rodzaju łącza lub odsyłacze nie oznaczają poparcia przez Lallemand tych witryn ani jakichkolwiek świadczonych w nich lub za ich pośrednictwem produktów i usług. Użytkownik korzysta z takich łączy jedynie na swoje ryzyko, a Lallemand wyłącza odpowiedzialność za treść, korzystanie z lub dostępność takich witryn. Lallemand nie zweryfikowała dokładności, zasadności, wiarygodności ani kompletności treści zawartych w takich witrynach zewnętrznych.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i patenty, znajdujące się w treści niniejszej witryny i samej witrynie, w tym wszystkie teksty, grafiki i logo, stanowią własność Lallemand, jej podmiotów zależnych lub powiązanych albo objęte są licencją udzieloną tym podmiotom. Użytkownikowi nie wolno kopiować, pobierać, publikować, rozpowszechniać, licencjonować, sprzedawać ani powielać jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej witrynie, w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody Lallemand. Żadna część niniejszej witryny nie będzie interpretowana w sposób udzielający licencji lub prawa do jakiegokolwiek lub w jakimkolwiek znaku towarowym, patencie bądź do lub w jakiejkolwiek innej własności intelektualnej Lallemand. Użytkownik może jednak wydrukować lub pobrać informacje zawarte w niniejszej witrynie do użytku osobistego.

Prawo właściwe, właściwość sądu

Dostęp do niniejszej witryny można uzyskiwać z różnych krajów na całym świecie. Ponieważ w każdym z tych krajów obowiązują przepisy ustawowe, które mogą różnić się od przepisów prowincji Quebec i Kanady, uzyskując dostęp do witryny użytkownik zgadza się, ze przepisy ustawowe prowincji Quebec i Kanady stosuje się do wszystkich kwestii wynikających z korzystania z witryny i jej treści lub z nimi związanych, bez względu na przepisy kolizyjne kraju użytkownika. Użytkownik zgadza się również poddać niewyłącznej właściwości sądów w Montrealu.

Rozdzielność postanowień

Jeśli niniejsze Warunki użytkownika witryny są lub staną się częściowo nieważne, strony pozostają nadal związane pozostałą ich częścią. Część nieważna zostanie zastąpiona postanowieniami ważnymi i wywierającymi skutek prawny odpowiadający na ile to możliwe części nieważnej, z uwzględnieniem treści i celu niniejszych Warunków użytkownika.